Το κείμενο της γραπτής αναφοράς που δημοσιοποιήθηκε από τον ΟΗΕ στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (A/HRC/46/NGO/17) είναι 

το εξής: