“Εκείνο το βλέμμα με το τσιγάρο στο στόμα… Εκείνος ο ύστατος χαιρετισμός με το τσιγάρο αναμμένο, θα πρέπει να τοιχοκολληθεί παντού… Στα σχολεία, τα δημόσια κτίρια, στις πλατείες, στις καρδιές μας…