Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Άγιος Ιωάννης συγγραφέας της Κλίμακος

 

Ἐπὶ κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ,
Τὰς σὰς ἀρετὰς θείς, ἔφθασας πόλου μέχρι.
Χαῖρεν Ἰωάννης τριακοστῇ ἐξαναλύων.