Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Ειδήσεις… από το παρελθόν


Πίνακας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων


Μία ακόμα μονομαχία, που τότε –το 1910– ήταν του συρμού, μεταξύ αξιωματικών του Ναυτικού.

Οι Νεότουρκοι της εποχής, απαγχονίζουν στις Σέρρες Βούλγαρο κομιτατζή.

Ένας Πρώσσος αξιωματικός καταδικάζεται για ασελγείς πράξεις επί ανηλίκων κορασίδων.

Ο μετέπειτα πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Κ. Ρακτιβάν, εκλέγεται πρόεδρος του Δ.Σ.Α.Τουρκική εφημερίδα αναφέρεται στο μυστικό «πόλεμο» των Ελλήνων κατά των Οθωμανών προ της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων. Οι δύο επόμενες «ειδήσεις» της «Ακρόπολις» αναφέρονται σε διακεκριμένους Ναυπάκτιους πολιτικούς.

Τέλος, σημειώνουμε ότι το «Ελληνικό αίμα» ήταν αντιστασιακή εφημερίδα, η οποία εξεδίδετο παρανόμως και κατά τη διάρκεια της κατοχής και συνέχισε την έκδοσή της και μετά την αναχώρηση των Γερμανών. Επικεφαλής της εφημερίδος ήταν οι Κ. Βοβολίνης, Λάζαρος Πηνιάτογλου και Γιάννης Μήλιος.

Στις δημοσιευόμενες δύο «ειδήσεις» της, οι Εβραίοι της Ελλάδος εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλ. Κυβέρνηση, για τα λίαν φιλοεβραϊκά μέτρα που έλαβε, για τα περιουσιακά στοιχεία των Εβραίων.

Η τελευταία αυτή «είδηση» αναφέρεται σ’ ένα λησμονημένο ναυάγιο ατμόπλοιου, που μετέφερε στην Ελλάδα Έλληνες πρόσφυγες από την Ανατολική Αφρική.

Οι ειδήσεις

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 2.2.1910 – Μονομαχία έλαβε χώραν χθες το απόγευμα εις τα Πατήσια μεταξύ των κ.κ. Μπούφη και Χατζίσκου σημαιοφόρων αμφοτέρων κατόπιν αναφυέντος επεισοδίου και μη εξομαλυνθέντος ειρηνικώς. […] Κατά την μονομαχίαν διεξαχθείσαν διά ξίφους ετραυματίσθησαν αμφότεροι ελαφρώς. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 4.2.1910 – Ο αρχικομιτατζής Δίγκας μεταφερθείς εις Σέρρας απηγχονίσθη εις την εκεί πλατείαν. Επίσης εις Σέρρας μετεφέρθησαν και οι λοιποί συνένοχοι του Βούλγαροι.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 9.2.1910 – Εις το στρατοδικείον του Κόλμπεργκ εις την Γερμανίαν έγινε πρό τινων ημερών, κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του… συνταγματάρχου πεζικού Γκέγιερ… Ο συνταγματάρχης, ο οποίος εφημίζετο ως ένας εκ των καλλιτέρων αξιωματικών του πρωσικού στρατού, κατηγορείτο ότι αισχρώς κατεχράτο της απειρίας μικρών κορασίων, δέκα και ένδεκα ετών, τα οποία επήγαινον να κάμουν λουτρά εις το Κόλμπεργκ. Φαίνεται ότι οι καταθέσεις τριών εξ αυτών επεβάρυνον πολύ την θέσιν του συνταγματάρχου, ο οποίος κατεδικάσθη, εις ενός έτους φυλάκισιν και έκπτωσιν του βαθμού του. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 18.2.1910 – Χθες το απόγευμα συνήλθον εις συνεδρίασιν… τα μέλη του ενταύθα δικηγορικού Συλλόγου. […] Γενομένης διαλογής εκλέγεται πρόεδρος ο κ. Ρακτιβάν με ψήφους 349, επιλαχόντος του κ. Μομφεράτου με 34. Οι λοιποί υποψήφιοι έλαβον κατά σειράν Φιλάρετος 11, Δημητρακόπουλος 7, Συνοδινός 2 και από μία οι κ.κ. Θεοδωρίδης, Καρδαμάτης και Χαλάς. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 19.2.1910 – Κων/πολις 15.2 Η «Τασβίρι Εφκιάρ» δημοσιεύει σήμερον τα εξής: «Ο εν Ιωαννίνοις κατοικών έλλην υπήκοος Χρήστος Δέλου Μικούτσης παρηκολουθείτο υπό της Αστυνομίας… Την Κυριακήν εξελθών της Μητροπόλεως συνελήφθη υπό της Αστυνομίας. Ερεύνης δ’ επ’ αυτού γενομένης ευρέθησαν πέντε επαναστατικαί προκηρύξεις, προετοιμασθείσαι, αι μεν 3 ιν’ αποσταλώσιν εις χωρικούς, αι δε δύο ίνα τοιχοκολληθώσι εις Ιωάννινα. […] Διατί προσεκλήθη εις την Μητρόπολιν εις οπαδός της διαβοήτου επαναστατικής «Εθνικής Εταιρείας»!

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 4.4.1910 – Ιωάννης Φαρμάκης (Υποψήφιος διά την μέλλουσαν αναθεωρητικήν Βουλήν εν τω  Νομώ Αιτωλοακαρνανίας) […] Οι εκλογείς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας έχουν την πολυτιμωτέραν ευκαιρίαν να εκδηλώσουν το ακμαίον φρόνημά των. Μέσα εις την Εθνοσυνέλευσιν πρέπει να εισέλθει ένας από τους ειλικρινέστερους και φανατικώτερους επαναστάτας. Ο Γιάννης Φαρμάκης θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους  της Εθνικής ημών αναγεννήσεως. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 7.4.1910 – Εις τον νεκρόν του Δημ. Σισμάνη. Επικήδειος απαγγελθείς υπό του Αθανασίου Ν. Καλαντζοπούλου την 30.3.1910 εν τω Μητροπολιτικώ ναώ Ναυπάκτου Αγ. Δημητρίου. […] Εις την χωρίαν των αλτρουϊστικώς μοχθησάντων, είπερ τις και άλλοις δικαιούται επαξίως να καθέξη χώρον η αρχοντική οικογένεια των Σισμαναίων. Εξ ευγενούς οίκου ορμωμένη αύτη και περί το έτος 1700 εγκατεστάσα εν Ναυπακτία, ένθα συνώκισε εις της γνωστήν πολίχνην της Κλεπαΐδος Αράχωβαν… μετέσχεν εκθύμως του υπέρ Ανεξαρτησίας ελληνικού αγώνος κατά τε το 1821και παρ’ αυτού κατά την υπό της Ρωσίας υποκινηθείσαν Ελληνικήν Επανάστασιν. Διά της ευγενούς καταγωγής της, της πνευματικής και υλικής αυτής υπεροχής κατήγαγε τοιαύτην επιβολήν και εις τοσούτον εξήρθη περιωπής και ακμής ώστε και αυτού του Αλή Πασά να κινήσει τον φθόνον και την ανησυχίαν. Η Ιστορία περιγράφει λεπτομερώς τας δολοπλοκίας του Αλή, δι’ ων ούτος κατώρθωσε σχεδόν να εξοντώσει ολοσχερώς την ακμάζουσαν ταύτην οικογένειαν, εξ ης μόλις κατωρθώθη να περισωθή ο Νικολ. Σισμάνης, ο και γενάρχης της σημερινής οικογένιας των Σισμαναίων, όστις εγένετο πατήρ 12 τέκνων, εν οις και ο αφ’ ημών μεταστάς. […] Νυμφευθείς περί το 1875 ενάρετον δέσποινα, εξ ής τον  γνωστον ευγενώς αγωνιζόμενος τον αγώνα διά το δημοτικόν αξίωμα αφιλοκερδώς, πάντοτε και φιλανθρώπως υπηρετών τον λαόν και προασπίζων μέχρι φανατισμού και υπερβασιών ενίοτε τα συμφέροντα αυτού […] Γνωστός, γνωστότατος απ’ άκρου εις άκρον εις την Ναυπακτίαν υπό το όνομα Μήτσος. […]

Ελληνικόν αίμα, 20.9.1946 – Η Σιωνιστική Ομοσπονδία της Ελλάδος επέδωκεν εις τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Βούλγαρη ψήφισμα διά του οποίου εκφράζει την βαθείαν ευγνωμοσύνην του Εν Ελλάδι Ισραηλιτικού στοιχείου διά το προστατευτικόν ενδιαφέρον το οποίον επέδειξεν η κυβέρνησιν παραιτούμενη των δικαιωμάτων κληρονομιάς επί των συνεπεί των γερμανικών διωγμών παραμενουσών άνευ νομίμου κληρονόμου Ισραηλιτικών περιουσιών. Εις το ψήφισμα τονίζεται ότι η Ελλάς είναι η πρώτη χώρα ήτις προέρχεται εις τόσον σοβαράν και ευεργετικήν απόφασιν.

Ελληνικόν αίμα, 30.9.1945 – Λονδίνω 29. Τηλεγράφημα προς το Ρώυτερ εκ Πόρτ – Σάιδ αγγέλει ότι επί του ατμοπλοίου «Εμπάιρ Πατρόλ» 10.000 τόνων, το οποίον μετέφερε Έλληνας πρόσφυγας εξ Αβυσσηνίας και Ανατολικής Αφρικής εξερράγη πυρκαϊά όταν ευρίσκετο εις απόστασιν 60 μιλλίων από το Πόρτ – Σάϊδ. Φέρονται ως αγνοούμενοι 150 επιβάται, το δε πλοίον κατά πάσαν πιθανότητα έχει ναυαγήσει, διεσώθησαν δε 380. […]

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος