Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Θ. Μαλκίδης. Η Γενοκτονία των Αρμενίων: Εκατό χρόνια μετά
 
 
Η Γενοκτονία των Αρμενίων: Εκατό χρόνια μετά,  το αίτημα είναι Πανανθρώπινο
 
Απόσπασμα της ομιλίας του Θ. Μαλκίδη στο Παγκόσμιο Φόρουμ ενάντια στη Γενοκτονία που οργανώθηκε από την Δημοκρατία της Αρμενίας.   Γερεβάν 22-23 Απριλίου 2015.

Θα πρέπει να ευχαριστήσω για  την  πρόσκληση τη Δημοκρατία της Αρμενίας,  όπως και την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας, που μου δίνει τη δυνατότητα  να λάβω μέρος στο Παγκόσμιο Φόρουμ ενάντια στη Γενοκτονία, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από το μαζικό έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 1.500.000 συνανθρώπους μας. Είναι τιμή αλλά και μεγάλο χρέος να βρίσκεται ένας Έλληνας στο Γερεβάν.
Το ίδιο ένιωσα και πριν λίγα χρόνια, όταν με αφορμή
το συνέδριο για τη Σύμβαση και την Πρόληψη της Γενοκτονίας βρέθηκα στην Αρμενική πρωτεύουσα και φύτεψα ένα δέντρο στο μνημείο της Γενοκτονίας. Με ανάλογες πράξεις μπορεί ένας Έλληνας, ένας άνθρωπος να νιώσει πολλά. Συναισθήματα που οι δολοφόνοι Νεότουρκοι και Κεμαλικοί θέλησαν μαζί με τους ανθρώπους να τα εξαφανίσουν.

Επίσης,  οφείλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο της Αρμενίας για την πρόσφατη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Ήταν μία σημαντική και αναγκαία κίνηση. Τώρα μπορούμε να βαδίσουμε με άλλη δυναμική.

Το ζήτημα της μαζικής δολοφονίας - είμαι ένας απόγονος των διασωθέντων του Ελληνικού Ολοκαυτώματος-  μας αφορά πλέον όλους.  Αρμένιους, Ασσύριους, Έλληνες, όλη την Οικουμένη.  Και  επειδή είναι ένα πανανθρώπινο αίτημα, θα λάβει σύντομα τη θέση που του αξίζει στην ανθρώπινη  και πολιτική ιστορία. To έδειξε και η αναφορά του προέδρου της Δημοκρατίας της Γερμανίας μιλώντας για το ζήτημά μας. Αναγνώρισης, δικαίωσης, αποκατάστασης, επανόρθωσης. Μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση, μετά το σκοτάδι το φως, μετά τη δολοφονία,  η αναγέννηση. 
 
 
Ακούστε τη συνέντευξη του Θ. Μαλκίδη για τη Γενοκτονία των Αρμενίων  στο Ραδιοφωνικό σταθμό Μάξιμουμ FM

 


  
Երկուշաբթի, 27 Ապրիլ 2015
 

Երեւանի մէջ կը գումարուի «Ընդդէմ ցեղասպանութեան յանցագործութեան» միջազգային խորհրդաժողովը

 
Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ
Յու­նաս­տա­նէն կը մաս­նակ­ցի մի­ջազ­գա­յին գի­տու­թեանց փրոֆ. Թէո­ֆա­նիս Մալ­քի­տիս, որ կազ­մա­կերպ­ման մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց «Ա­զատ Օր»ին

Ու­ժա­կան եւ գի­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կով ան­ցաւ խորհր­դա­ժո­ղո­վի ա­ռա­ջին օ­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ապ­րիլ 22 եւ 23ին եր­կօ­րեայ խորհր­դա­ժո­ղո­վը կը հա­մախմ­բէ ա­ւե­լի քան 600 մաս­նա­կից­ներ՝ մօտ 50 եր­կիր­նե­րէ:Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նը, ա­պա ող­ջու­նե­ցին Գա­րե­գին Բ. Վե­հա­փա­ռը հայ­րա­պե­տը, ՀՀ Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նը, ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ Նալ­բան­դեա­նը, Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի գլխա­ւոր քար­տու­ղար Թոր­բիորն Եակ­լանտ, Ցե­ղաս­պա­նա­գէտ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Տա­նիէլ Ֆե­յերս­տայ­նը:
Ֆո­րու­մի ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցան մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի ծի­րէն ներս մարդ­կու­թեան հան­դէպ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման մի­ջոց­նե­րու զար­գաց­ման, ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու հե­տե­ւանք­նե­րու վե­րաց­ման եւ պա­տաս­խա­նատուութեան խնդիր­նե­րուն վե­րա­բե­րող հար­ցեր: 
Նիս­տե­րուն կը նա­խա­գա­հեն մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի յայտ­նի մաս­նա­գէտ­ներ Լո­ւիզ Մո­րե­նօ Օ­քամ­պօ, Ճեֆ­րի Ռո­պերտ­սոն, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ Ֆ­րան­սա­յի Ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման միու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ Փաթ­րիկ Տե­ւե­ճեա­նը, Մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր ու գոր­ծա­դիր տնօ­րէն, պա­րո­նու­հի Քա­րո­լայն Քոքս, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հե­րոս եւ այլ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Զե­կոյց­նե­րով հան­դէս կու գան մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի ա­կա­նա­ւոր մաս­նա­գէտ­ներ, յայտ­նի պատ­մա­բան­ներ, ցե­ղաս­պա­նա­գէտ­ներ, ո­րոնց կար­գին Ֆ­րանք Չոք, Ո­ւի­լիամ Շա­պաս, Իս­րա­յէլ Չար­նի, Ռա­կըպ Զա­րա­քօ­լու, Մայքլ Պո­լան­տեր, Ռո­ճեր Ս­միթ, Հեն­րի Թե­րիօ, Ճեն­գիզ Աք­թար, Եաիր Աու­րոն:
Խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տուն բարձ­րա­ցան Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ, յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցա­նե­լով Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։ Խորհր­դա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն կից նա­խա­տե­սո­ւած են այ­ցե­լու­թիւն­ներ եւ հան­դի­պում­ներ Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Հելլէն խորհրդարանի նախագահ՝ Զոյի Գոսթանտոփուլուի ելոյթը
Խորհրդաժողովի երկրորդ օրուան ընթացքին, այսօր Հինգշաբթի 23 Ապրիլի առաւօտուն ֆորումի բեմէն ելոյթ ունեցաւ Յունաստանի խորհրդարանի նախագահ տիկ. Զոյի Գոսթանտոփուլու, նշելով, թէ հայոց ցեղասպանութիւնը պէտք է ճանչցուի ՄԱԿ¬ի անդամ բոլոր պետութիւններու խորհրդարաններուն կողմէ։ «Ցեղասպանութիւնը յիշելը ոչ միայն հայ ժողովուրդի իրաւունքն է, այլ նաեւ մարդկութեան պարտականութիւն, պարտք է ապագայ սերունդներուն նկատմամբ։ Յուշը կանխարգիլման մեքանիզմ է։ Մենք պարտաւոր ենք յիշեցնել որ ցեղասպանութիւնը ամենավայրագ յանցագործութիւնն է։ Լրջօրէն պէտք է ընդդիմանալ օտարատեացութեան, ընդդիմանալ բոլոր վատ երեւոյթներուն»։