Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Μία εξαιρετικής σημασίας αναγνώριση της Γενοκτονίας


Θ. Μαλκίδης 

Οι αγωνιζόμενοι για ελευθερία Κούρδοι της Ροτζάβα - Κόμπανι αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία των προγόνων μας.  

Το μέλος του Σουηδικού κοινοβουλίου Κούρδισα Gulan Avci,  με της οποίας την καθοριστική  ψήφο αναγνωρίστηκε  η Γενοκτονία των Ελλήνων (καθώς και των Αρμενίων και των Ασσυρίων) τον Μάρτιο του 2010,  ανέφερε αφού ζήτησε συγνώμη για τη συμμετοχή των Κούρδων στο μαζικό έγκλημα,  τα εξής: «...κάθε φορά που ακόμα μία χώρα αναγνωρίζει τη Γενοκτονία, η αλήθεια πλησιάζει λίγο πιο κοντά στην Τουρκία. Δεν είναι πλέον δυνατόν να ξεφεύγει ή να παραμένει σιωπηλή για το παρελθόν. Ήρθε η ώρα η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία... 
Το τελευταίο στάδιο της Γενοκτονίας είναι η άρνησή της, και δυστυχώς σήμερα η Τουρκία βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το στάδιο... Όσο η Τουρκία προσπαθεί να σκεπάσει το θέμα δεν θα υπάρξει ποτέ συμφιλίωση. Αν η μνήμη των θυμάτων δεν αποκατασταθεί, οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να επουλώσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν. Για αυτό είναι σημαντικό όλες οι δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν σε ανθρώπινες αξίες, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να ασκούν πίεση στην Τουρκία προκειμένου να αρχίσει να λέει την αλήθεια και να παραδεχθεί τη Γενοκτονία...».

Η δήλωση του συναθλητή και συναγωνιστή  Muslem Iebrahem, με την οποία οι Κούρδοι της Ροτζάβα - Κόμπανι αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία είναι μία ακόμη νίκη. Μία ακόμη ψηφίδα ανάκτησης του ψηφιδωτού που καταστράφηκε με τη Γενοκτονία και καταστρέφεται ακόμη και σήμερα με τις φυλακίσεις και τις διώξεις των απογόνων των διασωθέντων, όπως του Γιάννη - Βασίλη Γιαϊλαλί. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Εμείς οι Κούρδοι οι απόγονοι των αρχαίων Καρδούχων που συνάντησε ο Ξενοφώντας, αναγνωρίζουμε όλα τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, την Γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίoν τους από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς στο χρονικό διάστημα 1908-1923 και συνεχίζουμε τον αγώνα απελευθέρωσης όλων των λαών. Από το Κόμπανι μέχρι την αρχαία Άμιδα, το σημερινό Ντιγιαρμπακίρ και από την Σμύρνη μέχρι την Τραπεζούντα.

Δρ Muslem Iebrahem Μέλος της Ευρωπαϊκής διπλωματικής αντιπροσωπείας PYD - Ροτζάβα Κόμπανι  Η διεύθυνση Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί στη φυλακή για επιστολέςσυμπαράστασηςSTATEMENT ON GREEK GENOCIDE 

We , the Kurds, the descendants of ancient Carduchians who met Xenophon, we recognize all crimes against the Greeks, the Greek Genocide by the Young Turks and Kemalists in the period 1908-1923 and continue the struggle of liberation of all the peoples. From Kobane to ancient Amida, today Diyarbakir, and from to Izmir to Trabzon. 

Dr Muslem Iebrahem member of the European diplomatic delegation PYD from Rojava –Kobane


Мы курды, потомки древних кардухов, которых встретил Ксенофонт, признаем все преступления против греков, геноцид, совещенный против них младотурками и кемалистами в период 1908-1923 г.г. и продолжаем борьбу за освобождение всех народов. От Кобани до древней Амиды, сегодняшнего Диарбакыра и от Измира до Трабзона.

Dr Muslem Iebrahem - член Европейской дипломатического представительства PYD Rojava -Kobane


Ksenofontas’ın rastladığı antik Kardukların evlatları, biz Kürtler, Yunanlılara karsı izlenen tüm katliamları, Jontürkler’den ve kemalistler’den 1908-1923 yılları arasında yapılan Soykırımı teşhis ediyoruz ve tüm halkların kurtulusu için mücedelemizi süsdürüyörüz. Kobani’den antik Amida, bugünkü Diyarbakıra kadar ve İzmirden Trabzona kadar. 

Dr Muslem Iebrahem
Rojava – Kobani Kantonun PYD Avrupa Diplomasi Temsilciliği üyesi

Wir Kurden, die Nachfahren der alten Karduchen die Xenophon getroffen hat, erkennen die Verbrechen gegen die Griechen, den Genozid, den die Neutürken und die Kemalisten in den Jahren 1908 bis 1923 gegen sie begangen haben an und setzen den Kampf für die Befreiung aller Völker fort. Von Kombani bis zur antiken Stadt Amida, das heutige Diyarbakir, und von Smyrna bis nach Trabzon.

Dr Muslem Iebrahem, Mitglied der europäischen  diplomatischen Vertretung aus PYD  Rojava-Kobane

نحن الكرد احفاد الكردوخيين القداما الذي التقى بهم زينوفون, نعترف بجميع الجرائم ضد اليونانيين ,الابدة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبت من قبل الاتراك الشباب و الكماليين في الفترة ما بين 1908-1923 واننا نستمر النضال من أجل تحرير جميع الشعوب من كوباني حتى مدينة امد التاريخية ديار بكر اليوم , ومن ازمير حتى طرابزون ابراهيم مسلم عضو لجنة العلاقات حزب الاتحاد الديمقراطي – روجافا – كوباني


Em Kurd torenen Kardûxîyen kevn en Ksenfon bı wan re hat (tekılîye) em ( gunehen) curm dıjî Yunanîyan Nasdikin en hatinkırın bı deste Cıwanen Turk u Kemalîstan, dı salen navbera 1908 - 1923 û Em xebat rızgarkırına hemu gelan JıKobanî ta Amed a dîrokî öDîrabekır a îro û jı Smırnî ta Trabzûne .

Dr Iebrahem Muslem endamê komîta teklîyan a PYD Rojava- Koban