Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Πάτερ Παίσιος. Νέο βιβλίοΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
‘ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ’,
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2310552207
Πρὸς τοὺς νέους

   Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἐπειδὴ θέλει νὰ βοηθήση τὰ παιδιά μας νὰ παραμείνουν στὶς ἀξίες μας, νὰ βροῦν νόημα καὶ ὅραμα στὴ ζωή τους, γιὰ νὰ ἀποφύγουν λάθη καὶ ταλαιπωρίες, ἐγκαινιάζει μία σειρὰ βιβλίων γιὰ νέους μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ». Οἱ πολύτιμες αὐτὲς ἐκδόσεις κρατᾶνε στὶς σελίδες τους σημαντικά, πνευματικὰ καὶ ὠφέλιμα θέματα, πρόσωπα ποὺ μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν φωτεινὰ πρότυπα καὶ ἔμπνευση γιὰ τοὺς νέους, καὶ ἄλλη σύγχρονη, διαφωτιστικὴ καὶ κατατοπιστικὴ θεματολογία ποὺ τοὺς ἀφορά.
  
Ὁ τίτλος «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ» συμπεριλαμβάνει καὶ καλύπτει ὅλα τὰ  θέματα τῆς πρὸς ἔκδοση σειρᾶς, ὅλες τὶς πτυχὲς τῶν ἐνδιαφερόντων τῶν νέων, διότι αὐτὴ προσπαθεῖ νὰ ποτίση καὶ νὰ θρέψη τοὺς ἀναγνῶστες τῶν βιβλίων μὲ τὰ γνωστὰ νάματα καὶ νὰ θεραπεύση λάθη, παρεκτροπὲς καὶ πλάνες, στὶς ὁποῖες πέφτουν πολλοὶ νέοι χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν ἀσφαλῆ καὶ ἀληθινὰ μονοπάτια γιὰ νὰ φτάσουν σὲ δροσερὴ πηγὴ ἐνῶ ζοῦν σὲ ἄνυδρο περιβάλλον. Καὶ ἔτσι γίνονται τὰ βιβλία ἰάματα, ἀφορμὴ δηλαδὴ γιὰ ἴαση.
   Τὰ ἤδη ἐκδοθέντα νεανικὰ βιβλία ἀπὸ τὸ Σωματεῖο μᾶς ἐντάσσονται στὴν ἴδια σειρὰ καὶ ἀκολουθεῖ μεγάλος κατάλογος βιβλίων πρὸς ἔκδοση. Παρακαλοῦμε καὶ ζητοῦμε ἀρρωγοὺς στὴν προσπάθειά μας καὶ προτάσεις γιὰ θέματα καὶ συγγραφεῖς.
   Σχεδὸν ὅλα τὰ βιβλία αὐτῆς τῆς σειρᾶς προσφέρονται δωρεὰν στοὺς  νέους μὲ τὴν ὁλόψυχη εὐχὴ νὰ βροῦν εὐμενῆ ἀποδοχὴ καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ὅσοι τὰ διαβάσουν.