Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Genocide (English- Turkish)

To the Public´s Opinion

The President of SİİRT Medical Board, Dr.Ekrem Bilek, states regarding the 1915 Seyfo Genocide, in order not to be repeated again, enormous obligation falls upon the intellectuals and democratic people.


In order for the past sorrows and tribulations not to be repeated again and for people with different cultures to live together in a harmonious way, one directly should confront with his or her own history.
Normally, the first degree of responsibility for the crimes that are committed and that continue to be committed against humanity falls upon the political authorities and powers. However, to stay silent about them is indirectly in some way being part to the same crimes.
Anyone who sides with humanitarian values, especially the intellectuals and the democrats have the responsibility to confront, condemn and punish these crimes. Fulfilling this responsibility by prosecuting the culprits will contribute to different faiths and cultures living together in peace.
Any leading action taken forward by the individuals, even though it may be considered a small step, however, their actions will enable the political powers and authorities to confront with their past as well as give hope for the past grievances to be cleared away. Most importantly such actions will prevent further tragedies to take place and will contribute for the peace to prevail amongst the people.
In the light of this evaluable consideration such as in this humanitarian action taken between Mr Berzan Boti and Mr Sabri Atman, I think similarly, will mark the beginning of the dialog between the Kurdish and Assyrian people.
While wholeheartedly supporting this humanitarian action taken place late last year, as responsibility falls upon any intellectual, similarly, I would like to point out that I impose upon myself to build the first house for the first family that will return to its land. I hope with this additional small step taken by me I will contribute further for the peace, brotherhood and tolerance of differences to live together freely in peace.


Dr. Ekrem BİLEK
The President of SİİRT Medical Society/Board


Seyfo Center
Kamuoyuna
Siirt Tabip Odası Başkanı Dr. Ekrem BİLEK, 1915 Seyfo – Soykırımı gibi katliamların bir daha yaşanmaması için özellikle aydın ve demokrat insanların kendilerine büyük görevler düştüğünü belirtiyor.


Geçmişte yaşanan acı olayların tekrarlanmaması ve farklılıkların bir arada özgürce yaşayabilmesi için herkesin tarihiyle dolaysız olarak yüzleşmesi gerekiyor.

Yaşanmış ve yaşanmakta olan insanlık suçlarının birincil derecede sorumlusu siyasi otoriteler olmasına karşın, bu suçlara karşı sessiz kalmak ta dolaylı olarak suça ortak olmak anlamına geliyor.

İnsani değerlerden yana olan herkesin, (özellikle de aydın ve demokratların) insanlık suçlarına karşı durma ve bu suçları mahkûm etme sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi aynı zamanda farklı inançların, kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasına da katkı sunacaktır.

Küçük de olsa atılacak bireysel adımlarla hem siyasi otoritelerin geçmişle yüzleşmesi sağlanabilir hem de yaşanmış mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için bir umut yolu açılmış olur. En önemlisi de, yeni trajedilerin yaşanmasının önüne geçilerek halklar arası barışa katkı sunulabilir.

Bu değerlendirmeler ışığında; (Berzan ile Sabri Atman şahsında) Kürd halkı ile Asuri/Süryani halkı arasında gelişen diyalogun ve atılan adımın insani aynı zamanda olumlu bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.

Atılan insani adımı desteklerken, Aydın olmanın bana yüklediği sorumluluk gereği de, topraklarına geri dönecek bir ailenin ’evini yaptırmayı’ üstlendiğimi belirtmek istiyorum. Umarım bu küçük adım, farklılıklara tahammül edilmesine, barışa, kardeşliğe ve birlikte özgürce yaşamaya katkı sunar.Dr. Ekrem BİLEK
SİİRT TABİP ODASI BAŞKANI


Seyfo Center