Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

"Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας......"
Θ. Μαλκίδης 

"Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας......"

Από την ομιλία στο Άργος


Λίγες  ώρες πριν παραιτηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε μία απόφαση για τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σχετικώς με την σύσταση της Επιτροπής που θα συζητήσει με τους λωποδύτες ιστορικά, εκπαιδευτικά και αρχαιολογικά θέματα και ειδικότερα  την <επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα....>> ενώ  <<θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας....>>

Στη <Συμφωνία> τους όμως  αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα συσταθεί "εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας......".

Έχει γίνει κάποια κύρωση, είναι σε ισχύ η <<Συμφωνία τους>> και δεν το γνωρίζουμε; 

Το σχετικό άρθρο της <Συμφωνίας>


<< Άρθρο 8
----------
5. Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές / αναθεωρητικές αναφορές. 

Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Αρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλλει μια Ετήσια Εκθεση, για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ" εφαρμογή του Αρθρου 12>>.