Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Η εξόντωση Ελλήνων, Αρμενίων, Κούρδων από το Τουρκικό κράτος. Nevzat Onaran'ın yeni kitabı: TÜRK NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ (1914-1940)

Φωτογραφία του Tamer Çilingir.

Θ. Μαλκίδης

Το νέο βιβλίο του Nevzat Onaran: Αρμένιοι, Έλληνες, Κούρδοι. Η Τουρκική Πληθυσμιακή Μηχανική  (1914-1940)

«Η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους» ήταν και παραμένει το σύνθημα που υιοθετήθηκε  από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης στην Τουρκία.  Το κίνημα των Νεότουρκων του 1908 είχε δύο κύρια καθήκοντα στο πλαίσιο αυτό: το ένα  να λύσει το εθνικό ζήτημα, η άλλη ήταν να βάλει ένα τέλος στην Οθωμανική  εξουσία και ολιγαρχία.
Η τουρκική οδός  ήταν κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα των Νεότουρκων του 1908 που βασίστηκε στην πολιτική οικονομία του τουρκικού εθνικισμού και έβγαλε ένα οδικό χάρτη χρησιμοποιώντας τη δύναμη του οθωμανικού κράτους. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες που  απειλούσαν την ακεραιότητα του τουρκικού εθνικισμού;
Η πολυ-θρησκευτική και η πολυεθνοτική οθωμανική αυτοκρατορία!

Μετά την επανάσταση του 1908, η πρώτη επίσημη απογραφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε το 1914 και στη συνέχεια η πολιτική εξαφάνισης  επαναπροσδιορίστηκε από το νόμο επανεγκατάστασης του 1934 μετά την Απογραφή Πληθυσμού του 1927.  Έτσι η πολιτική της Τουρκίας εκτούρκισε το κράτος με την καταστροφή Αρμενίων, Ελλήνων, Εβραίων, Κούρδων ήδη από τη δεκαετία του 1910. Το βιβλίο του  Nevzat Onaran για την καταστροφή, δολοφονία και την αφομοίωση των Αρμενίων, Ελλήνων,  Εβραίων,  Κούρδων, Αλεβιτών και άλλων λαών  από το 1910 φέρνει στο φως τα αποδεικτικά στοιχεία ότι η τουρκική πληθυσμιακή μηχανική είναι η πολιτική της εκκαθάρισης. Μία εκκαθάριση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα!

Nevzat Onaran'ın yeni kitabı: TÜRK NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ (1914-1940)


“Türkiye Türklerindir” sloganı gün geçtikçe devletin her kademesi tarafından benimseniyor ve kendinden olmayanı yok sayma politika ve uygulamaları her geçen gün hız kazanmaya devam ediyordu. 1908 Devriminin de bu bağlamda iki temel görevi vardı: Biri milli meseleyi çözmek, diğeri de Osmanlı Saray oligarşisinin halkı yoksullaştıran ve zulmeden politikasına son vermekti.
İttihatçıların Türkçü - merkeziyetçi rotası, bir yönüyle 1908 Devriminin tasfiyesinin programıydı. 1913 Ocak darbesiyle İttihat ve Terakki, Türk milliyetçiliğinin ekonomi politiğini esas aldı ve Osmanlı’nın devlet gücünü de kullanarak kendisine bir yol haritası çıkarttı. Türk milliyetçiliğinin bütünlüğünü oluşturan bu faktörler nelerdi?

Osmanlı gibi çok dinli ve çok milletli imparatorlukta, toplumsal hayatın en etkin düzenleme politikası da iskândı: Böl, parçala, yönet!

İttihat ve Terakki hükümetinin, kimin, nerede, ne kadar yaşadığını bilmesinin nüfusa etkisi neydi?
1908 devrimi sonrasında Osmanlı’nın ilk resmi nüfus sayımı denilecek çalışma 1914’te yapıldı. İskân ve sürgün politikası, 1927 Nüfus Sayımı sonrası 1934’teki İskân Kanunuyla yeniden belirlendi. Demografik ve ekonomik yapının Türkleştirilmesinin projesi olan Türk Nüfus Mühendisliğinin ekonomi politiği, dinen Sünni-İslam ve milleten Türk olmayanın tasfiyesiydi. Çıkartılan bu kanunlar ve uygulamalardan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Kürtler nasıl etkilendi?

Türk Nüfus Mühendisliği Projesi kapsamında Onaran, 1914’ler sonrasına değinmekle birlikte 1920-1940 dönemine yoğunlaşmıştır. 1910’lardan itibaren Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin, Yahudilerin, Kürtlerin, Alevi-Kızılbaşların imhası, katliamı ve asimilasyonu pratiğinden Nevzat Onaran’ın son çalışması Türk Nüfus Mühendisliği, tasfiyenin ekonomi politiğini ve devletin dâhili harbi olduğunu sunduğu belgelerle gün yüzüne çıkartmaya devam etmekte.